TS Lương Thái Bảo

16 tháng 05, 2018

Họ và tên: Lương Thái Bảo

Ngày, tháng, năm sinh: 1974

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại liên lạc: 0908.797.626

E-mail: ltbao@bsneu.edu.vn

PGS.TS Đặng Ngọc Đức

16 tháng 05, 2018

Họ và tên: Đặng Ngọc Đức

Ngày, tháng, năm sinh: 1964

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Điện thoại liên lạc: 0903.226.809

E-mail: dangocduc@neu.edu.vn


TS. Hoàng Thị Lan Hương

10 tháng 05, 2018

Họ và tên: Hoàng Thị Lan Hương

Ngày, tháng, năm sinh: 11/4/1977

Chức vụ : Phó trưởng bộ môn

Điện thoại liên lạc: 0912.012.460

E-mail: huonghlnhtc@neu.edu.vn

TS. Lương Thị Thu Hằng

30 tháng 05, 2018

Họ và tên: Lương Thị Thu Hằng

Ngày, tháng, năm sinh: 1986

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0943.838.368

E-mail: hangltt@neu.edu.vn

TS. Nguyễn Thi Diệu Chi

08 tháng 10, 2017

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Chi

Ngày, tháng, năm sinh: 22/6/1983

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0983.083.226

E-mail: chintd@neu.edu.vn

TS. Đỗ Thị Thu Thủy

08 tháng 10, 2017

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Thủy

Ngày, tháng, năm sinh: 31/08/1986

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0984.318.318

E-mail: thuydtt3108@gmail.com

ThS. Phan Thị Thanh Hương

08 tháng 10, 2017

Họ và tên: Phan Thị Thanh Hương (Giảng viên đi học nước ngoài)

Ngày, tháng, năm sinh:

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0976.572.130

E-mail: phanththanhhuong@gmail.com

ThS. Phạm Thị Thu Hằng

08 tháng 10, 2017

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hằng (Giảng viên đi học nước ngoài)

Ngày, tháng, năm sinh: 1985

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0915.561.219

E-mail: hang.phamtt@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thanh Dương

08 tháng 10, 2017

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Dương

Ngày, tháng, năm sinh:1988

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0914.741.208

E-mail: thanhduong208@gmail.com

Top